اختیار مدیون نسبت به تعیین دین پس از پرداخت

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

در پرونده­ ی حاضر با موضوع مطالبه وجه چک، در مرحله­ ی بدوی به لحاظ وجود چک به انضمام گواهی عدم پرداخت در ید دارنده، خوانده به پرداخت مبلغ چک محکوم شده است. با اعتراض محکوم­ علیه پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح شده و تجدیدنظرخواه با ارائه ­ی چند رسید مدعی پرداخت چک شده ­است. تجدیدنظرخوانده بدون تردید در صحت رسیدهای مذکور، آنها را مربوط به چک ­های مستند دعوا ندانسته است. درنهایت دادگاه با تمسک به ماده 282 و اختیار مدیون در تعیین دین مورد پرداخت در فرض وجود دیون متعدد، ذمه خواهان را به میزان مبالغ پرداختی بری دانسته و حکم به پرداخت مابقی مبلغ نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات