صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

دانشجو

چکیده

در این پرونده در خصوص اتهام شخصی دایر بر صدور چک بلامحل، کیفرخواست صادر شده است و پروده به دادگاه ارسال می‌‍شود، لکن دادگاه بدوی با توجه به عدم احراز بزه صدور چک بلامحل، قرار منع تعقیب صادر می‌نماید. وکیل متهم به اتسناد اینکه صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه در خصوص این پرونده منطبق با قانون نبوده و می‌بایست رای بر برائت صادر می‌شده، تقاضای تجدید نظر و اصلاح رای می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات