تاثیر قوه قاهره بر مطالبه وجه التزام قراردادی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

متعهد اغلب به میل و اختیار، تعهد خود را اجرا و یا به اصطلاح «وفای به عهد» می‌نماید، اما گاه بنا به خواسته و اراده خود، از اجرای تعهدی که بر عهده اش گذاشته شده، اباء می‌کند. در این صورت، متعهدله می‌تواند اجرای اجباری تعهد را از مقامات صالحه بخواهد و در صورت خسارت واردشده بر وی، جبران خسارات وارده را مطالبه نماید. اما گاه این عد اجرای تعهد به واسطه قوه قاهره است. بنابراین آیا این موضوع، بر مسئول یت متعهد به پرداخت وجه التزام تأثیرگذار است یا خیر؟

تازه های تحقیق

 

متعهد اغلب به میل و اختیار، تعهد خود را اجرا و یا به اصطلاحمینماید، اما گاه بنا به خواسته و اراده خود، از اجرای تعهدی که بر عهده اش « عهدگذاشته شده، اباء میکند. در این صورت، متعهدله میتواند اجرای اجباری تعهد رااز مقامات صالحه بخواهد و در صورت خسارت واردشده بر وی ، جبران خساراتوارده را مطالبه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات