نقدی بر شیوه استدلال دادگاه ها در آراء حقوقی

نوع مقاله : بایسته های نگارش و نقد رأی

نویسنده

1 دکتری حقوق خصوصی

2 قاضی دادگستری

چکیده

دادگاه‌ها باید آرای خود را مستدل و مدلل صادر کنند. لازمه صدور رأی مستدل، شرح وقایع دعوا در مقدمه رأی تحلیل و بررسی ادعاها، ادله و دفاعیات طرفین و سپس توجیه نظر و استنباط منتخب دادگاه و در نهایت صدور حکم با استناد به قانون یا منابع معتبر اسلامی، فتاوای معتبر و اصول حقوقی است. براین اساس، هم امور موضوعی مورد استفاده برای صدور حکم (مانند پذیرش یا رد دلایل ارائه شده توسط اصحاب دعوا) و هم امور حکمی مورد استناد دادگاه باید با استدلال همراه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-­ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، جلد ج سوم، تهران: سمت، چاپ سوم 1376.
2- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی جلد ج 4، تهران: کتابفروشی اسلامیه، چاپ سیزدهم 1375.
3- پرو، روژه، نهادهای قضایی فرانسه، با ترجمه شهرام ابراهیمی، عباس تدین و غلامحسین کوشکی، تهران: سلسبیل، چاپ نخست 1384.
4- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد ج سوم. تهران: دادگستر، چاپ اول، 1384.
5- خسروی، احمد و رستمی ولی، “ امکان سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری (با توجه به ماهیت و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری)" فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی (دوره هیجدهم) شماره 64 ، زمستان 1392.
6- متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج دوم، تهران: مجد، چاپ دوم، 1381.
7- کریم زاده، احمد،  آرای دادگاههای انتظامی قضات، امور حقوقی، تهران: جنگل، جاودانه، چاپ اول، 1389.
8- —، نظارت انتظامی در نظام قضایی،ج دوم، تهران: روزنامه رسمی، چاپ اول، 1378.
9- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج دوم، تهران: میزان، چاپ سوم، 1382.
10- —،  آیین دادرسی مدنی، ج اول، تهران: میزان، چاپ چهارم، 1382.
11-  مجموعه آرای قضایی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) سال 91. تهران: قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، 1393.
12- مجموعه آرای قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران، حقوقی خرداد 92، تهران: قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، 1394.
13- کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران: میزان، چاپ ششم 1383.
14- —، فلسفه حقوق، جلد ج سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1385.
15- —،  فلسفه حقوق، جلد ج دوم. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1385.
16- —،  قواعد عمومی قراردادها، جلد ج سوم، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ دوم، 1376.
17- کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران: میزان، چاپ اول، 1386.
18- جعفری لنگرودی، محمدجعفر،  ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش، چاپ بیست و دوم، 1388.