اصل برابری ورود به خدمات عمومی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد - واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل  برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است  که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن  شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت این اصل رویکردی متناقض دارد.  در حقوق اداری ایران علی رغم تصریح  قانون مدیریت خدمات کشوری  به ایجاد فرصت برابر برای همه ی افراد در ورود به استخدام دولتی ، اندراج برخی شرایط در آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نظیرشرط جنسیت  ، اعمال تفاوت میان معدل مدارک داوطلبین دانشگاه های مختلف کشور و یا شرط بومی بودن جهت استخدام ازسویی و دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی از سوی دیگر موجبات نابرابری در ورود  شهروندان به خدمت عمومی را فراهم آورده است. از این روی نقض اصل برابری در ورود به خدمت عمومی موضوع بسیاری از شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت اداری  ایران به شمار می رود. در این تحقیق ضمن بررسی اصل برابری در ورود به خدمت عمومی در پرتو قوانین ایران به تبیین و تحلیل برخی آرای دیوان عدالت اداری ایران  در خصوص اصل مذکور می پردازیم .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


الف ) کتب و مقالات
1.محمد امامی و کورش استوار سنگری ، حقوق اداری، تهران، نشر میزان، جلد اول، چاپ اول،1389
2.عبدلاحمید ابوالحمد، حقوق اداری ایران،تهران ، انتشارات توس، چاپ دوم، 1376
3.محمد حسین زارعی و خدیجه شجاعیان ، اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری ، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی ، سال شانزدهم ، شماره 45 ، زمستان 93
4.ولی رستمی ، نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری ، پژوهش نامه ی انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، سال دهم ، شماره دوم ، پاییز و زمستان 1389
ب) قوانین و اسناد
1.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2.قانون مدیریت خدمات کشوری
3.اعلامیه جهانی حقوق بشر