تعهدات ابتدائی و آثار آن (بازخوانی یک رأی)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

کلیدواژه‌ها

موضوعات