صلاحیت اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در صدور پروانه کسب

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

مشخصات رای
شماره دادنامه: 9109970900502337[1]
خوانده: اداره اماکن نیروی انتظامی
موضوع: اعتراض به تصمیم اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در رابطه با صدرو پروانه کسب
مرجع رسیدگی: شعبه 5 دیوان عدالت اداری
[1] مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، بهار 1394، ص 8.

کلیدواژه‌ها

موضوعات