دفاع با تمرکز بر ایرادات رابطه ی پایه (منشا) در روابط یدهای بلافصل سند تجاری

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مشخصات رأی:
شماره پرونده: 9009982163100376
مشخصات دادنامه: دادنامه شماره 9109972163100559
خواسته: مطالبۀ وجه دو فقره چک جمعاً به مبلغ 000/000/300/1 ریال
خواهان: شرکت (هـ) با وکالت آقای ح.ص
خوانده: شرکت (د)  وآقای الف.م. با وکالت آقای ع.د.
مرجع رسیدگی: شعبه 206 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات