بلاتوجیه بودن استناد به قاعده فقهی لاضرر برای اثبات لزوم جبران خسارت ناشی از هزینه های درمان صدمه بدنی

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

1 طلبه درس خارج

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

مشخصات رأی تجدید نظر
شماره دادنامه: 9109970224400770
تاریخ صدور رأی:   1391/07/08
مرجع رسیدگی کننده: شعبة 44 دادگاه تجدید نظر استان تهران
خواسته: مطالبه هزینه های درمان مصدومیت ناشی از فعل غیر

کلیدواژه‌ها

موضوعات