اصل ملزم بودن اداره به بیان دلیل و شفاف سازی حداکثری در رویه ی دادگاه های انگلستان

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارآموز قضایی قوه قضائیه

چکیده

مشخصات رأی
دعوای موسسه جراحی دندان پزشکی علیه شورای صندوق دانشگاه ها مورخه30/7/1993
دادگاه ملکه
لندن،انگلستان
شماره پرونده:423-93
قضات رسیدگی کننده:سدلی جی،من ال جی
خواهان:موسسه جراحی دندان پزشکی
خوانده:شورای صندوق دانشگاه ها
تاریخ صدور رای: 3/2/1994

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1-R v. the university funding council ex parte the institute of dental surgery1993
2-R v. civil service appeal board ex parte Cunningham 1992
3-R v. secretary of state for home department ex parte Dooby1993
4-Elliot.Mark.administrative law.oxford university press.6th edition.london.2011
 5-Thomas.Robert.legitimate expectation and proportionality in administrative law. Hunter university press.first edition.2001