وحدت و تهافت رویه قضایی نزد دیوان عالی کشور در آیین دادرسی مدنی (پاییز و زمستان 1391)

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم

2 دادرس دادگاه عمومی تهران

چکیده

* صلاحیت
رویه قضایی دیوان‌عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینی
رویه قضایی دیوان‌عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکه
رویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفی
رویه دیوان‌عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکه
رویه دیوان‌عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به مطالبه وجه حق بیمه تأمین اجتماعی
رویه دیوان‌عالی کشور در خصوص عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده
تهافت آرای قضایی دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوای نفقه
رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد مالکیت اراضی
رویه دیوان‌عالی کشور در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیر منقول
* فرجام خواهی
رویه دیوان عالی کشور در خصوص مقررات راجع به دادخواست فرجامی
رویه دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی نسبت به قرار ابطال دادخواست

کلیدواژه‌ها

موضوعات