وحدت و تهافت رویه قضایی نزد شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

چکیده

اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی
لزوم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادرسی
مرجع صالح رسیدگی به بزه مزاحمت تلفنی
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری گاز اشک آور

کلیدواژه‌ها

موضوعات