تحدید حق افراد بر تغییر نام، مطالعه موردی یک رای قضایی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی / قاضی دیوان عدالت اداری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم

10.22106/jcr.2018.90323.1173

چکیده

آن‌گونه که از متن دادنامه مذکور استنباط می شود، خواهان 49 روز پس از نامگذاری کودک تازه متولد شده خود به نام سهیل دادخواستی را به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته تغییر نام کودک از سهیل محمد حسین تقدیم دادگاه می‌نماید که دادخواست وی مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار نمی‌گیرد این رای مورد اعتراض خواهان بدوی قرار گرفته که در نهایت تجدیدنظر‌خواهی وی به ولایت از فرزند صغیرش به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل نسبت به دادنامه صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل که دربردارنده حکم به رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه با خواسته تغییر نام فرزند صغیرش ( پس از گذشت 49 روز از نام گذاری ) مورد پذیرش قرار نمی-گیرد .

کلیدواژه‌ها