تاثیر ناتوانی مدیون بر پرداخت دیون هنگفت

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، مدرس، دانشگاه غرجستان

10.22106/jcr.2019.87664.1164

چکیده

با توجه به ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام امری مشروع است و با توجه به اطلاق این ماده، مقدار آن نیز تابع توافق طرفین تعهد هست. بنابراین سقف حداکثری برای آن تعیین نشده است. هرچند در برخی آرای قضایی به استناد هنگفت بودن مقدار این وجه نسبت به اصل دین، حکم بر بطلان آن داده شده است. لیکن با توجه به اصول حقوقی و مواد قانون، در این موارد باید ابتدا حکم به تعدیل و نه بطلان تمام تعهد داد. همچنین با توجه به قاعده منع تحصیل دلیل، در پرونده‌های حقوقی، قاضی راسا حق احتجاج و ارائه دلیل حتی در صورت وجود چنین دلایلی و ناآگاهی طرفین دعوا را ندارد. در پرونده‌ای با همین موضوع، کیفیت رعایت موارد فوق را بررسی خواهیم نمود.

کلیدواژه‌ها