نشست نفد رأی با موضوع ثبت علامت تجاری خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه

نوع مقاله : گزارش نشست قضایی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه

10.22106/jcr.2019.99264.1220

چکیده

وفق بند 3 قسمت ب ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس، ثبت علائمی که مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند را می‌توان باطل نمود. همچنین برابر با ماده 7 این کنوانسیون، ماهیت کالایی که علامت قرار است برای شناسایی آن ثبت گردد، در هیچ موردی نمی‌تواند مانع ثبت علامت گردد. بند ب ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نیز مقرر می‌دارد که علامت‌هایی که خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشند، قابل ثبت نیستند.
در مورد علامت‌هایی که به جهت ظاهر یا مفهوم مخالف با موازین هستند، تردیدی وجود ندارد، اما در ارتباط با علامت‌هایی که سابقاً در مورد کالاهای خلاف نظم عمومی ای اخلاق حسنه مورد استفاده قرار گرفته‌اند، این پرسش مطرح می‌گردد که آیا می‌توان تقاضای ثبت چنین علامت‌هایی را به دلیل سابقه کاربرد آنها رد نمود؟

کلیدواژه‌ها