استناد به حقوق بنیادین و اصول کلی حقوق اداری در دعاوی کار در رویه شعب دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم، ایران

10.22106/jcr.2019.101702.1237

چکیده

در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع قضایی، نظارت بر آرا و تصمیمات مراجع شبه­قضایی را عهده‌دار است. اشخاص معترض به آراء این مراجع می‌توانند در شعب ‌دیوان به هر مستندی که حقی مشروع و قانونی برای آن‌ها ایجاد کرده، استناد و احقاق حق کنند. این مقاله با روش تحلیل-رویه­ای در رویه قضایی در پی پاسخ به این پرسش است که شعب دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به آراء صادرشده درخصوص دعاوی کار چه مستنداتی را مدنظر قرار داده ‌است.
یافته‌های این تحقیق گویای آن است که شعب دیوان، صرف‌نظر از قوانین مدون، به حقوق بنیادین ازجمله حق تجدیدنظرخواهی و حق مکتسبة افراد و اصول کلی حقوقی از قبیل اصل‌تناظر، اصل مستند و مستدل بودن آرا و اصل اطلاع یافتن طرفین از دادرسی از طریق ابلاغ صحیح استناد کرده و آراء مراجع حل اختلاف کار را درصورت عدم رعایت این مستندات نقض کرده است.

کلیدواژه‌ها