نقش دادرس در ارزیابی گواهی

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 دانش آموخته ی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بازپرس دادسرای بابل

2 دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه مازندران

10.22106/jcr.2019.101327.1234

چکیده

دلایل اثبات دعوا، از ارزش و توان اثباتی یکسانی برخوردار نیستند بلکه برحسب مورد با وجود یا فقدان برخی شرایط ارزش متفاوت خواهند داشت. گواهی نیز ازجمله دلایلی است که ارزش آن برحسب وجود یا عدم وجود شرایط مقرر در قانون، متفاوت خواهد بود. با توجه به این­که قانون­گذار در قانون آیین دادرسی مدنی تعداد و جنسیت گواه را برای هر دعوا معین نموده است، پرسش این است که اگر تعداد و جنسیت گواهان معرفی­شده، به ترتیب مقرر در ماده ٢٣٠ قانون مذکور نباشد، آیا گواهی فاقد ارزش اثباتی خواهد بود؟ درحالی­که طبق ماده ٢٤١ همان قانون تشخیص ارزش گواهی با دادگاه است که آراء معارض دادگاه­ها در این خصوص قابل تأمل است. همچنین بررسی نقش دادرس، در ارزیابی شهادت زنان، در اموری که شهادت مردان شرط است و ارزیابی شهادت یک گواه، در اموری که تعدد شهود، شرط است، در این مقاله بحث­برانگیز است.

کلیدواژه‌ها