تأثیر درجه‌بندی مجازات‌ها بر حداقل و حداکثر مجازات قانونی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

10.22106/jcr.2019.99470.1221

چکیده

هدف از درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری، صرفاً تعیین درجه مجازات بوده و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین ندارد. درواقع مجازات هر جرمی با توجه به قبح رفتار مجرمانه با رعایت حداقل و حداکثر کیفر در کتاب پنجم ذیل عنوان تعزیرات مشخص شده است؛ بنابراین، در بزه تصرف عدوانی چنانچه دادگاه بدوی به 6 ماه حبس حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند با این استدلال که: «کیفر بزه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درجه 6 تلقی می‌گردد که میزان حبس مقرره را بیش از 6 ماه تعیین نموده است»، میزان حبس را به 6 ماه و یک روز افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها