تبیین اختلاف‌نظر موجود درخصوص بزه تظاهر و قدرت‌نمایی با سلاح سرد؛ در پرتو نقد رأی

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

چکیده

امروزه با ملاحظه پرونده­های مطروحه در نزد محاکم، بعضاً مشاهده می­گردد که فی­مابین قضات محترم در موارد رسیدگی به بزه موصوف در ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، تحت عنوان «تظاهر و قدرت­نمایی با سلاح سرد»، اختلاف­ عقیده وجود داشته و دو نظر موجود است. عده­ای بر این باورند که بزه تظاهر و قدرت­نمایی با سلاح سرد ذکرشده در ماده 617 قانون مزبور، صرفاً در مواردی قابل تحقق است که هدف مرتکب به انجام فعل بعد از آن تحقق نیابد، در مقابل نیز گروهی معتقدند که، بزه مذکور در ماده 617 قانون فوق، به­ نحو اطلاق تعیین گردیده و قید و استثنائی از سوی قانون­گذار درخصوص ارتکاب این فعل بیان نشده است، لذا موفقیت و یا عدم موفقیت فرد مرتکب در ارتکاب افعال بعدی، تأثیری در مجازات وی به­جهت ارتکاب فعل پیشین نخواهد داشت. با عنایت به موارد ذکرشده در پژوهش حاضر و صرف­نظر از صحت استدلال هر یک از قائلین به هر دو عقیده، به نظر می­رسد که، قانون­گذار در طرح ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، به میزان قابل توجهی حفظ نظم و برقراری امنیت را مدنظر قرار داشته است. لذا حسب اطلاق مفاد مطروحه در متن ماده و عدم ذکر قید و استثنائی از سوی قانون­گذار، این مهم واقف می­آید که بزه مزبور به‌محض ارتکاب افعال یادشده از سوی مرتکبین محقق می­گردد و موفقیت مجرمین در ورود صدمات بعدی به فرد شاکی، تأثیری بر مجازات فرد خاطی درخصوص ارتکاب اعمال پیشین ایشان نخواهد داشت. و صدور قرار منع تعقیب از سوی قضات محترم دادسرا و صدور حکم برائت از سوی قضات محترم دادگاه نیز امری ناصحیح تلقی می­گردد.

کلیدواژه‌ها