قابلیت تجدیدنظرخواهی احکام صادره با موضوع پرداخت دیه و ارشِ کمتر از یک‌دهم دیه کامل، در جرائم ناشی‌از تصادفات رانندگی

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانش آموخته دکترای تخصصی فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مطابق بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی­که میزان یا جمع آن‌ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی محسوب می­شود. اطلاق این ماده شامل جرائم ناشی­از تصادفات رانندگی نیز می­باشد و ظاهراً رویه اکثر محاکم قضایی نیز متمایل بر قطعی دانستن آرا با موضوع پرداخت دیه و ارش کمتر از یک­ دهم دیه کامل است؛ لکن اخیراً برخی محاکم با در نظر داشتن حکم مقرر در ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء صادره درخصوص این جرائم را حتی به‌رغم زیر عشر بودن دیات و اروش متعلّقه، قابل تجدیدنظرخواهی دانسته­اند. در این نوشتار، ضمن بررسی هر یک از دو دیدگاه فوق­الذکر در پرتو دادنامه­های صادره و تبیین دلایل آن­ها، تلاش شده است دیدگاه منطبق با قوانین و مقررات معرفی گردد. باتوجه به نتایج حاصل از این بررسی، اگرچه در وضعیت قانونی فعلی، با توجه به صدور آراء متعارض، موضوع نیازمند رفع اختلاف توسط دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه نیز می‌باشد؛ لکن دیدگاه عدم قطعیت نسبی که در این نوشتار پیشنهاد گردیده است، می­تواند در هنگام صدور رأی وحدت رویه نیز مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها