رفع ابهام از گزارش اصلاحی در رویه قضایی

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 قاضی دادگستری، کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکر، دانشگاه قم، قم، ایران

2 قاضی دادگستری

چکیده

مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می‌توانند دعوای خود را با سازش خاتمه دهند و پس از حصول سازش میان طرفین، دادرس براساس سازش‌نامه‌ای که بر مفاد آن توافق کرده‌اند، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌نماید. چنانچه در گزارش اصلاحی که دادرس صادر کرده ابهامی وجود داشته باشد، چگونگی رفع ابهام از آن در قوانین موضوعه مسکوت مانده و قانون‌گذار احکام خاصی در این رابطه مقرر ننموده است. امری که موجب ایجاد مانع بر اجرای گزارش اصلاحی شده و تمامی مزایای ارزشمند این عمل را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در رابطه با چگونگی رفع ابهام نظرات متفاوتی ممکن است ارائه شود که عبارت‌اند از: رفع ابهام براساس محتویات پرونده، دعوت طرفین در راستای رفع ابهام، برداشت دادرس از سازش‌نامه و عدم قابلیت اجرای گزارش اصلاحی. به نظر می‌رسد که دادرس باید مراحلی را در راستای رفع ابهام رعایت نماید. ابتدا با مداقه در محتویات پرونده از جمله سازش‌نامه میان طرفین، اقدام به رفع ابهام کند و در صورتی که رفع ابهام ممکن نبود، طرفین را دعوت و اراده آنان را کشف نماید. در انتها چنانچه رفع امکان میسر نشد، گزارش اصلاحی را فاقد وصف اجرایی اعلام کند. باری این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی ضمن ذکر ارائه دو نمونه‌‌ از گزارش اصلاحی مبهم در رویه قضایی و تشریح ماهیت و اوصاف مهم آن چگونگی رفع ابهام از گزارش اصلاحی را بررسی خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات