درخواست نظر مشورتی از دیوان ‌عالی کشور

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

هئیت علمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22106/jcr.2018.88591.1169

چکیده

دیرزمانی در نظام حقوقی ایران، دیوان­ عالی کشور بنا به درخواست مراجع قضایی، نظریه صادر می­نمود چنانکه در حال حاضر چنین عملکردی، از وظایف دیوان عالی کشور در نظام حقوق فرانسه به­شمار می­رود. مقررات مربوط به صدور نظریه به قوت خود باقی است ولیکن با گذشت سال­ها و تغییر قوانین و مقررات امروز، هیئت­های عمومی و شعب آن دیوان در مقام رأی وحدت­رویه یا رأی شعب حقوقی یا کیفری (اصطلاحاً اصراری) عمل می­کنند و این امر (صدور نظریه) حسب وظایف و رویه به اداره حقوقی قوه قضاییه محول شده است. ارسال پرونده از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان به محض وصول دادخواست اعاده دادرسی، برای کسب نظر ارشادی از این دیوان، مخالف قانون آیین دادرسی و به نظر، مصداق نوعی از استنکاف احقاق حق به معنای حقوقی است.

کلیدواژه‌ها