تحقق جرم تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

تصرف عدوانی از دعاوی متداول در دادگاه‌ها به شمار می‌رود. علیه متصرف عدوانی هم می‌توان از طریق حقوقی و هم از طریق کیفری اقدام به طرح دعوی نمود. یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در خصوص تصرف عدوانی آن است که اگر چند نفر به‌نحو مشاع مالک ملک غیرمنقولی باشند و یکی از آنان اقدام به تصرف عدوانی در آن مال کند، آیا مشاع بودن مال مانع از تحقق جرم و مانع از تعقیب کیفری اوست، یا خیر؟ مطابق قواعد فقهی-حقوقی و همچنین با وحدت ملاک گرفتن از رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 21/7/1355 صادره از دیوان‌ عالی کشور و براساس نظریه مشورتی 7599/7 مورخ 26/10/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه، تصرف عدوانی شریک در ملک مشاع وصف مجرمانه دارد و مشاع بودن ملک، مانع از تعقیب کیفری متصرف عدوانی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها