ملاک تشخیص درجه در مجازات های متعدد (نقد رأی وحدت رویه شماره 744 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ94/8/19)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی دوره دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری

کلیدواژه‌ها

موضوعات