تفکیک میان تغییر تعهد و تبدیل تعهد در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

چکیده

مشخصات رأی بدوی و تجدیدنظر
شماره دادنامه مرحله بدوی: 9109970000400662
مرجع رسیدگی بدوی: شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی
شماره دادنامه تجدیدنظر: 9109970223701208
مرجع رسیدگی تجدیدنظر: شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات