لزوم مستدل بودن آرای مراجع حل اختلاف کار

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

چکیده

مشخصات رأی
شماره دادنامه : 910997090180383813
طرف شکایت : مرجع حل اختلاف کار
موضوع شکایت و خواسته : نقض رأی هیات حل اختلاف کار
مرجع رسیدگی : شعبه 18 دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها

موضوعات