نقد یک رأی صادره در موضوع ارتکاب بزه رابطه نامشروع از طریق پیامک

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

چکیده

مشخصات رأی بدوی
شماره دادنامه: 9201116
1392/9/ تاریخ دادنامه: 27
شاکی: خانم ن.الف.
متهم: ( 1) آقای م.ل. ( 2) خانم ف.ک.
اتهام: فراهم کردن فساد و فحشا و ارتکاب فعل حرام
مرجع رسیدگی: شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران
 
مشخصات رأی تجدیدنظر
شماره دادنامه: 9309970270200299
1393/3/ تاریخ دادنامه: 24
تجدیدنظرخواه: خانم ن.الف.
تجدیدنظرخوانده: آقای م.ل.
خواسته: تجدیدنظرخواهی از رأی برائت متهم بدوی
مرجع رسیدگی: شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات