وحدت و تهافت رویه قضایی شعب دیوان عالی کشور در امور مدنی (پاییز و زمستان 1391)

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم و دادرس دادگاه عمومی تهران

چکیده

رویه شعب دیوان عالی کشور درخصوص انعقاد عقد نکاح
رویه شعب دیوانعالی کشور درخصوص موضوع وکالت در طلاق
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات