بررسی امکان اعمال حق حبس در اقاله

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

پِوهشگر پِوهشگاه قوه قضاییه

چکیده

خواسته خواهان‌ها در این پرونده دو چیز بوده است: تایید فسخ قرارداد و خلع ید خواندگان از ملک موضوع قرارداد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات