نشست نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران با موضوع تاثیر قید عندالاستطاعه بودن مهریه در حق حبس زوجه مورخ دوم شهریور ماه 1395

نوع مقاله : گزارش نشست قضایی

نویسنده

پژوهشگاه قوه قضائیه

چکیده

نشست نقد رأی با موضوع تاثیر قید عندالاستطاعه و عند المطالبه بودن مهریه بر حق حبس زوجه که براساس دو رأی متفاوت از شعب 2 و 24 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران اصدار یافته است، در مهرماه 1395 با حضور جمعی از قضات محترم دادگاه های تجدیدنظر استا ن تهرا ن در سالن ولایت مجتمع امام خمینی برگزار گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات