تخفیف حبس، از تقلیل تا تبدیل

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

میزان مشایعت قضات با قانون تا چه حد باید باشد؟ از دیدگاه نگارندگان این سطور« مشایعت مطلق با قانون »است، زیرا نظام حقوقی ایران بر مبنای قانون است، اگر قاضی فارغ از قوانین، مصلحت طلب باشد یا خارج از قوانین به جست وجوی عدالت بپردازد انسجام احکام، متزلزل و پایمال می‌گردد و «حکومت قاضی جانشین «حکومت قانون» می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات