ابطال سند رسمی مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم (نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نوع مقاله : گزارش نشست قضایی

نویسنده

پژوهشپر پژوهشگاه قوه قضاییه

چکیده

این مقاله گزارش نشست چهل و هشتم نقد رای دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات