مسئولیت تضامنی و امکان طرح دعوا علیه کلیه مسئولین بدون رعایت ترتیب خاص

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مشخصات رای:
تاریخ صدور رای : 10/5/1386
شماره دادنامه : 620 پرونده کلاسه 86/8/612
مرجع رسیدگی : شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای مورد تجدیدنظر : دادنامه شماره 946 صادر شده از شعبه 15 دادگاه عمومی تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات