قلمرو قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 86: نقدی بر رای شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران و بازپرس دادسرای تهران

چکیده

مشخصات رای:
شماره دادنامه: 9409970925204155
شماره پرونده: 9409983658200013
گزارش‌دهنده جرم: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مشتکی عنه: آقای ا.ح. ط.
عنوان اتهامی: جعل سند رسمی (گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری) و استفاده از سند مجعول
مرجع رسیدگی‌کننده: شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان شعبه چهارم بازپرسی دادسرای کاشان و شعبه هفتم دادسرای ناحیه 19 تهران

کلیدواژه‌ها

موضوعات