اصل غیرعقلایی بودن : از جهات نظارت قضایی در نظام حقوقی استرالیا

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد شیراز

چکیده

در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام­های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه­ هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می­گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمومی نشات می­ گیرد. اصل غیرعقلایی بودن یکی از این اصول است که اول بار در رویه قضایی انگلستان ایجاد و رشد یافته و به سایر کشورهای نظام کامن لا نیز وارد شده است. غیرعقلایی بودن گاهی معادل غیرعقلانیت به کار می ­رود و گاهی هم به آن غیرعقلایی بودن ونزبری اطلاق می­ گردد. البته بررسی رویه قضایی نشان می­دهد که مفهومی وسیع­تر از هر دو عنوان مذکور دارد و در واقع دربرگیرنده آن­هاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات