وحدت و تهافت رویه قضایی در امور مدنی (دادگاه های تجدیدنظر استان تهران سال 1392)

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

1 دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

چکیده

* اعتراض ثالث به دستور فروش مال مشاع
* پرداخت وجه به دیگری؛ اماره ایفاء تعهدِ پرداخت‌کننده یا اشتغال ذمه دریافت‌کننده ؟
دیدگاه نخست: پرداخت وجه اماره ایفاء تعهد
دیدگاه دوم : پرداخت وجه دلیل اشتغال ذمه دریافت‌کننده
* تجدیدنظر خواهی از دستور فروش مال مشاع
دیدگاه نخست: قابل تجدیدنظر بودن دستور فروش مال مشاع
دیدگاه دوم : قابل تجدیدنظر نبودن دستور فروش مال مشاع
* خواندگان دعوای فک رهن
دیدگاه نخست: لزوم طرح دعوا علیه مرتهن
دیدگاه دوم : عدم لزوم طرح دعوا علیه مرتهن
* دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک
دیدگاه نخست: قابل استماع نبودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک
دیدگاه دوم : قابل استماع بودن دعوای الزام خوانده به رفع بازداشت ( توقیف) ملک
* دعوای فسخ قرارداد
* رویه قضایی دادگاه‌های تجدید‌نظر استان تهران در خصوص مطالبه ارش‌البکاره
* اختلاف نظر دادگاه‌های تجدید‌نظر‌استان تهران در خصوص شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد
* مسئولیت مدنی قاضی

کلیدواژه‌ها

موضوعات