نفی صلاحیت بصورت خودخواسته: نقد قرار قطعی به کلاسه94/75 الی 94/141 و 94/232 مورخ 3/5/1394 رئیس محترم دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مشخصات رأی:
شماره رأی: 485- 486- 488 الی 510، 519 الی 528، 532 الی 542، 546 الی 565 و 599
تاریخ صدور رأی: 3/5/1394
مرجع رسیدگی: رئیس دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  1. آشنایی با شورای عالی انقلاب فرهنگی، (تهران، دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1390)
  2. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، (تهران،اداره کل قوانین مجلس، 1369)
  3. بنایی اسکویی، مجید، تحدید قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 45، ش 4، (زمستان 1394)
  4. تولیت، سیدعباس، صلاحیت عام محاکم دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی، دیدگاه‌های حقوق قضائی، شمارۀ 17و18، (بهار و تابستان 1379)
  5. جلالی، محمد، نقد رأی دیوان عدالت اداری دربارۀ ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حقوق اساسی، شمارة 3،(زمستان 1383)
  6. کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، (تهران، شرکت سهامی انتشار، 1382)
  7. مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها، (نهران، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، چاپ دوم، زمستان 1385)
  8. موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری(2-1) کلیات و ایران، ( تهران، نشر میزان، 1387)
  9. هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو جلدی، (تهران، نشر میزان، چاپ‌ 1393)