قابلیت تعیین مجازات برای جرم مقدمه (بررسی موردی در جرایم مقدماتی برای کلاهبرداری)

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

چکیده

بر اساس رای شماره 00422 مورخ 22/4/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ی وجودی بزه کلاهبرداری دانسته شده و طبق همین استدلال، کیفرهای جداگانه ای منظور نگشته و دادگاه با وجود احراز جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، صرفاً حکم به تعیین کیفر کلاهبرداری کرده است. اکنون پس از بیان مختصری از ماوقع پرونده ی مذکور، به بررسی نکاتی در خصوص رای صادره می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- پژوهشگاه قوه قضاییه، مجموعه آرای دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری)، اداره انتشار رویه قضایی کشور، شهریور 1391.
- شامبیاتی هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، جرایم علیه اموال و مالکیت، مجمع علمی و قرهنگی مجد، 1393.
- قوه قضاییه، مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران(کیفری)،تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،اسفند 1391.
- قوه قضاییه، مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران(کیفری)،تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،دی 1391.
- میر محمد صادقی حسین، حقوق کیفری اختصاصی 2، جرایم علیه اموال و مالکیت، بنیاد حقوقی میزان، 1393.