وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در آیین دادرسی مدنی (سال 1392)

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

چکیده

تهافت رویه قضایی در خصوص «مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض توقیف مال توسط مرجع مجری نیابت»
تهافت رویه قضایی در خصوص « اعتراض ثالث اجرایی بر اساس اسناد عادی»
تهافت رویه قضایی در خصوص « وضعیت دعوای تقابل پس از استرداد دعوای اصلی»
تهافت رویه قضایی در خصوص « خواندگان دعوای جلب ثالث»
تهافت رویه قضایی در خصوص « تکلیف دادگاه پس از قطعی‌شدن رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی»
وحدت رویه قضایی در خصوص « عدم امکان اعتراض به تصمیمات هیأت‌ها و کمیته‌های دانشگاهی در دادگاه حقوقی»
تهافت رویه قضایی در خصوص« اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع»
وحدت رویه قضایی در خصوص «قلمرو رسیدگی در دعوای اعتراض ثالث»
وحدت رویه قضایی در خصوص «ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه وکیل»
وحدت رویه قضایی در خصوص «ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس»

کلیدواژه‌ها

موضوعات