طرقِ اسقاطِ حقِ عزل وکیل و اثر آن بر ماهیتِ عقدِ وکالت

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه.

چکیده

بر اساس ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفی، طرف دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات