عدم قائم مقامی خواهان در دعوای مطالبه خسارت

نوع مقاله : نقدِ موضوع محور

نویسندگان

1 کارمند

2 مشاور حقوقی سازمان ساخت و توسعه زیربناهای کشور/ وزارت راه و شهرسازی

چکیده

در این دعوا خواهان در زمان اجرای احداث جاده، مالکیتی در اراضی مورد نزاع نداشته و طرح دعوا مبتنی بر سند رسمی مورد اشاره بوده که به موجب آن، خواهان ملک مورد نظر را خریداری نموده است. حال این سوال مطرح می‌شود که: آیا خریدار مورد نزاع را می توان قائم مقام مالک در زمان احداث جاده دانست و بدین ترتیب او را ذی نفع در طرح اقامه دعوای مطالبه خسارت شمرد؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات