فرزنددار نشدن زوجین و نقش اهداء جنین در تحقق آن

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

پژوهشگاه قوه قضائیه

چکیده

آنچه از رأی مذکور استنباط می گردد این است که دادگاه تجدیدنظر، تنظیم درخواست دریافت جنین توسط زوجه را قرینهای بر انصراف وی از حق خویش تلقی نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات