گزارش وحدت و تهافت رویه قضایی در امور تجاری ( سال 1392) – قسمت اول

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

10.22106/jcr.2017.70803.1092

چکیده

• تهافت رویه قضایی در خصوص « دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت تجاری»
• وحدت رویه قضایی در خصوص « حدود اختیار مدیرعامل شرکت در طرح دعوا»
• وحدت رویه قضایی در خصوص «اثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص»
• وحدت رویه قضایی در خصوص « شیوه ظهرنویسی چک توسط شرکت»
• وحدت رویه قضایی در خصوص «شیوه طرح دعوا علیه شرکت های منحل شده»
• تهافت رویه قضایی در خصوص « قابلیت استماع دعوای مطالبه سود سهام علیرغم عدم تشکیل یا تصویب مجمع عمومی»

کلیدواژه‌ها

موضوعات