حضانت فرزند بالغ

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

چکیده

در خصوص زمان خروج طفل از حضانت، دو معیار بلوغ و رشد مطرح شده است که در رویه قضائی، بیشتر معیار بلوغ مورد توجه قرار گرفته است. نظر به پائین بودن سن بلوغ به ویژه برای دختران، اتکا به این معیار همسو با مصالح اطفال نبوده و رسیدن طفل به سن رشد باید مبنای خروج وی از حضانت در نظر گرفته شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات