وحدت و تهافت رویه قضائی نزد دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران در حقوق تجارت (پاییز و زمستان 1391)

نوع مقاله : گزارش رویه قضایی

نویسنده

چکیده

وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک
وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن
تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین
وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری
وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها
وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به چک در صورت تاخیر در مطالبه به مدت طولانی
وحدت رویه در مورد حمایت از علامت تجاری در ایران
وحدت رویه در مورد شرایط ابطال ثبت علامت تجاری به دلیل شباهت
وحدت رویه قضائی در مورد بطلان معاملات تاجر پس از تاریخ توقف
وحدت رویه قضائی در مورد خوانده دعوای ورشکستگی شرکت منحل شده

کلیدواژه‌ها