نقدی بر نحوه مداخله دیوان عدالت اداری در تصمیمات قطعی شورای رقابت

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

چکیده

 شاید مداخله دیوان عدالت اداری در بازنگری و ابطال تصمیمات غیرترافعی شورای رقابت - که در آنها نظر قضات شورا محوریت ندارد - موجه باشد، اما بازنگری ماهوی و رسیدگی حقیقتاً قضایی به یک پرونده واجد رویه‌های مخل رقابت و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری و تجویز بررسی مجدد امور موضوعی و حکمی تصمیمات قطعی شورای رقابت درخصوص اختلافاتی که طرفین آن بنگاه­‌های تجاری و موضوع آن احراز و مقابله با رویه‌های مخل رقابت در بازار است، بی‌تردید با روح مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 سازگاری ندارد.
خواسته: نقض تصمیم شماره 282 مورخ 2/12/1395 صادره از شورای رقابت
مرجع رسیدگی کننده: شعبه 45 دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها