اختیارات هیئت مدیره به موازات مدیرعامل؛ نقد رای شماره 9209970223701447 شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دانشگاه قم، پژوهشگاه قوه قضاییه

چکیده

در پرونده کلاسه 9109980228900999، دادگاه بدوی سمت وکیل خواهان را به رسمیت نمی‌شناسد؛ چراکه وی از طرف هیأت مدیره، وکیل شرکت قرار گرفته است و مدیر عامل نقشی در این توکیل نداشته است. دادگاه تجدید نظر با این استدلال که هیأت مدیره صلاحیت عام دارد و در اساسنامه اختیار تعیین وکیل از هیأت مدیره سلب نگردیده است، رأی بدوی را نقض نموده است.
نگارنده با دیده تردید به رأی تجدید نظر می‌نگرد. هر چند هیأت مدیره صلاحیت عام دارد، اما به دو دلیل هنگامی‌که مدیر عامل تعیین شد، خود راساً نمی‌تواند از طرف شرکت مبادرت به انعقاد اعمال حقوقی نماید؛ چراکه اولاً با تعیین مدیر عامل، اختیارات هیأت مدیره –در حدود توافق- به مدیر عامل تفویض می‌شود و معنی تفویض آن است که اختیار از تفویض کننده سلب می‌گردد. از طرفی امنیت تجاری و واقعیت‌های اجتماعی مستلزم آن است که فقط یک شخص زبان شرکت باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات