تأثیر عنوان خواسته بر رسیدگی و تصمیم دادگاه

نوع مقاله : نقدِ رأی محور

نویسنده

دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

در این دعوا خواسته، الزام به تهیه مسکن مستقل و متناسب در شأن زوجه مطرح شده است؛ دادگاه بدوی به علت عدم ارائه دلیل موجه توسط خواهان، حکم به بی‌حقی وی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی توسط زوجه، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که خواسته مذکور دعوی مستقلی محسوب نمی‌شود و باید تحت عنوان مطالبه نفقه که مسکن از مصادیق آن است طرح شود و در دعوی فعلی قابلیت اجرا ندارد، دادنامه بدوی را نتیجتاً تأیید کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات