الگو و چارچوب نقد و تحلیل آراء قضایی

نوع مقاله : بایسته های نگارش و نقد رأی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در نقد و تحلیل آراء قضایی، حقوقدان از طریق شناسایی و معرفی رویکرد (های) نظری مربوط به حوزه و موضوع رأی وهمچنین اصول و رژیم حقوقی حاکم بر موضوع دعوی، میزان انطباق و یا سازگاری رای مورد نظر با نظم حقوقی موجود را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تأیید و یا رد کلی یا جرئی تصمیمات قاضی و مستندات و استدلالات ارائه شده مبتنی بر ملاحظات فوق الذکر اظهار نظر می‌نماید.

کلیدواژه‌ها