تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم، در پرتو نقد و بررسی یک حکم

نوع مقاله : یادداشت رأی

نویسندگان

1 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی

2 پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه

3 پژوهشگر

چکیده

ماحصل حکم صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تأثیر متواری بودن متهم اصلی در رسیدگی به اتهام معاون جرم را می‌توان با این عبارت خلاصه کرد: تا زمان حضور متهم اصلی و رسیدگی به اتهام وی، احراز وحدت قصد و اقتران زمانی بین عمل مباشر و معاون جرم را نمی‌توان محرز دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات